Ryhmäpsykoterapia

Vapaita mies- ja naispaikkoja täydentyvässä psykoterapiaryhmässä.

Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin, klo 18.00-19.30. Maksu 55 € / h.

Psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia on vuorovaikutteinen hoitomuoto, jonka soveltuvuusalue on laaja. Se soveltuu tavallisten psyykkisten vaikeuksien hoitoon, kuten ahdistus, masennus, itsetunto-ongelmat, työuupumus, psykosomaattinen oireilu, sosiaalinen arkuus ja jännittäminen tai ongelmat ihmissuhteissa.

Psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia perustuu näkemykseen, jonka mukaan psyykkiset oireet syntyvät ihmisten välisissä suhteissa ilmenevissä vääristymissä ja ne ovat myös korjattavissa vuorovaikutuksellisissa yhteyksissä.

Terapiaryhmässä jäsenet muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jossa jokaiselle on oma tehtävänsä ja roolinsa. Ryhmän jäsenet hakeutuvat hoitoon omista henkilökohtaisista syistään ja tuovat puheensa ja toimintansa välityksellä tutkittavaksi oman elämänhistoriansa. Ryhmän jäsenten ongelmat tulevat esille siten, että vaikeudet heijastuvat jäsenten keskinäiseen vuorovaikutukseen sekä ryhmän ja terapeutin väliseen suhteeseen. Ryhmäpsykoanalyytikko/ryhmäpsykoterapeutti pyrkii tulkitsemalla ryhmän toimintaa auttamaan ryhmään etenemään työssään.

Roolit muuttuvat ja kehittyvät hoidon myötä. Jokainen siirtää ryhmän toisiin jäseniin tärkeitä ja tuttuja henkilöhahmoja, kuten sisarus- ja toveruussuhteita, koska aluksi haetaan turvallisuutta noudattamalla vanhoja kaavoja. Samoin ryhmän jäseniin siirretään omasta itsestään niitä persoonallisuuden osa-alueita, jotka eivät ole itselle mieleisiä. Ryhmässä jokainen tuntee vahvoja tunteita ja jännityksiä. Vaikeudet ihmissuhteissa ja suhteessa omaan minään ovat peräisin omista varhaisista ihmissuhteista. Näitä varhaisia sisäistettyjä suhteita on olemassa jokaisella niin paljon, että voidaan kuvaannollisesti sanoa jokaisen sisimmässä olevan monenlaisia henkilöitä, jotka muodostavat yhden tai useamman ryhmän.

Dynaaminen ryhmäpsykoterapia antaa hajallaan olevalle itselle mahdollisuuden koostua ryhmässä uudeksi kokonaisuudeksi. Ryhmän muissa jäsenissä voidaan kohdata niitä oman minän alueita, joita haluaa oppia tuntemaan tarkemmin ja joiden kanssa on ollut ongelmia. Samoin myös ongelmalliset ihmissuhteet siirtyvät ryhmän jäsenten ja terapeutin välisiksi suhteiksi. Näin peilaamalla ja heijastamalla toisiin sijoitetut oman itsen alueet tulevat vähitellen toisten käsitteleminä siedettäväksi. Ne muuttuvat sellaisiksi, että ne on mahdollista koota omaan itseen, jolloin persoonallisuus eheytyy.

Työskentelyn tavoitteena on vapautua oireiden taustalla olevasta turvattomuudesta ja koostua persoonana sekä vapauttaa voimia kuluttavasta ahdistuksesta itsenäisempään elämään. Kokemus ryhmän jäsenenä olemisesta siirtyy lapsuuden perusryhmästä hoitoryhmään ja tulee ymmärretyksi. Samalla syntyy uusi kokemus, joka tulee harjoitelluksi ja lopulta siirretyksi itsen ja ulkomaailman välisiin suhteisiin.

Ryhmässä korostuu se oivallus, ettei kukaan ole yksin vaikeuksiensa kanssa eikä kukaan elä tyhjiössä, vaan jokainen vaikuttaa koko ajan toiseen. Ryhmän vuorovaikutus antaa mahdollisuuden uuteen kokemukseen omasta itsestä ja suhteesta toiseen. Tämän ansiosta voidaan löytää omaa minuutta toisten avulla ja tutustua omassa itsessä olevaan tuntemattomaan.

Ryhmäpsykoterapiassa pyritään ymmärtämisen avulla oivallukseen, joka voi muuttaa omia käsityksiä omasta itsestä ja toisista. Monet persoonalliset muutokset tapahtuvat vähitellen ja hyvin huomaamattomasti. Ne voivat näkyä esim. henkilökohtaisten suhteiden helpottumisena, työkyvyn elpymisensä, ahdistuksen vähenemisenä ja elämänmyönteisyyden lisääntymisenä.

Ryhmässä työskennellään antamalla mielikuvien ja ajatusten virrata vapaasti ja ilmaisemalla niitä mahdollisimman avoimesti. Terapeutin tehtävänä on auttaa ymmärtämään niiden usein varsin tiedostamattomia merkityksiä ja pyrkimyksiä, jotka ryhmässä syntyvien keskusteluteemojen,keskinäisten liittoutumien ja ristiriitojen taustalla vaikuttavat. Ryhmän jäsenten keskinäinen tuki, ymmärtämys, havainnot toisistaan ja palautteet toisilleen ovat myös hoidollisesti vaikuttavia tekijöitä. Yksittäisten jäsenten on mahdollista oppia tunnistamaan ja ymmärtämään omia tuntemuksiaan, eläytymään ja ottamaan huomioon muiden tunteet sekä kyetä erottamaan, mikä on omaa sisäistä maailmaa ja mikä lähtee muista ja on heille kuuluvaa.

Ryhmäpsykoterapia sopii useimmille psykoterapiaa tarvitseville henkilöille. Siinä voidaan käsitellä samoja ongelmia kuin psykoanalyyttisessa yksilöterapiassa. Lisäksi ryhmässä voidaan tutkia myös sellaisia vuorovaikutusilmiöitä ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyviä vaikeuksia ja häiriöitä, jotka eivät välttämättä tule esiin yksilöhoidossa. Ryhmäpsykoterapia tulee useissa tapauksissa kysymykseenvaihtoehtona yksilöpsykoterapialle ja on sopiva ja suositeltava jatkohoito yksilöpsykoterapian jälkeen.

Psykoterapiaryhmän kokoonpano on kuudesta kahdeksaan jäsentä. Ryhmä kokoontuu yleensä kerran viikossa vähintään kolmen vuoden ajan. Yhden istunnon kesto on puolitoista tuntia. Hoidon onnistumisen edellytyksenä on pitkäjänteinen sitoutuminen ryhmän työskentelyyn, halu keskustella itsestään ja ihmissuhteistaan ryhmässä sekä kuunnella muita jäseniä.

- Suomen ryhmäpsykoterapia ry